Общественная ассоциация  Юридическая клиника Комрат оказывает своим бенефициарам следующие виды услуг:

Оказание первичной юридической помощи

 — информирование о   правах и способах их защиты  во внесудебном и судебном порядке, 

— разъяснение действующего законодательства;

— предоставление выдержек из нормативных актов;

— информирование о порядке обращения в государственные инстанции за защитой своих прав;

 — оказание помощи в составлении документов правового характера (заявлений, жалоб, обращений).

Оказание квалифицированной юридической помощи:

— составление исковых заявлений;

— представление интересов бенефициаров в национальных судебных инстанциях  (в тех случаях, когда организация располагает для указного вида деятельности финансовыми возможностями)

Все виды услуг предоставляются  бенефициарам бесплатно. 

Вышеуказанные услуги предоставляются только в сфере гражданских правоотношений:  например, оформление наследственных прав, семейные правоотношения, земельные, защита социальных прав, трудовые правоотношения и др.


Cümlä kurumu Üridik klinikası Komrat yardım eder danışannara butakım izmetlärlän: 

Temel üridik yardımını kabletmää:

  • haberlemää halkarı için ceza uurunda hem ceza aşırı uurunda;
  • açıklamaa kanunnarın büünkü durumunu;
  • göstermää punktları kararlı kiyattan; 
  • haberlemää danışmanın sıralıını devlet kurumnarına haklarını korumaa deyni;
  • yardım etmää dooru doldurmaa haklı dokumentleri (yalvarım, danışmak).

Üüsek uurda üridik yardımını vermää:

  • dava kiyadını kurmaa;
  • danışannarın haklarını korumaa ceza kurumnarında (eer o uura finans kolaylıı varsa)

Hepsi izmet soyları parasız.

Yukarda verili izmetlär sade ṭivil davaların kesmesinä deyni:

Örnek: kalıkçı kiyatların işletmesi, aylä hak daavaları, er davaları, soṭial hakların koruması, işçi hakların koruması h.b.


     Asociația Obștească Clinica Juridică Comrat oferă beneficiarilor săi următoarele servicii:

Asigurarea asistenței juridice primare

— informarea despre drepturile și modalitățile de protejare a acestora într-o ordine extrajudiciară și judiciară,

— clarificarea legislației actuale;

— furnizarea de extrase din reglementări;

— informarea cu privire la procedura de depunere a cererilor la autoritățile de stat pentru protecția drepturilor acestora;

— asistență la redactarea documentelor legale (declarații, plângeri, contestații).

Asigurarea asistenței juridice calificate:

— pregătirea declarațiilor de creanță;

— reprezentarea intereselor beneficiarilor în instanțele naționale (în cazurile în care organizația are capacități financiare pentru tipul specific de activitate)

Toate tipurile de servicii sunt furnizate gratuit beneficiarilor. 

Serviciile de mai sus sunt furnizate numai în domeniul relațiilor civile: de exemplu, înregistrarea drepturilor de moștenire, relații de familie, terenuri, protecția drepturilor sociale, relații de muncă etc.